โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุปผวรรณ หนูเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวระพีพรรณ พุ่มเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางมณิฐชญาณ์ พินิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4