โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุปผวรรณ หนูเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0830641001
อีเมล์ : bubpawan.june@gmail.com

นางสาวระพีพรรณ พุ่มเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0988614757
อีเมล์ : jangrapih@gmail.com