โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวไพลิน สุภาเมศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวรรนิสา เฟื่องฟู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายถกลพงษ์ ภูมิเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5