โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสำอาคางค์ แฉ่งฉายา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณีต โสภา
ตำแหน่ง : ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน