โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านทับใต้  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2478    โดยมีนายไล้  น้อยประเสริฐ  ธรรมการกิ่งอำเภอหัวหิน  เป็นผู้ทำการเปิดโรงเรียนให้ขนานนามโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนประชาบาล ”  ตำบลหนองแก  2  ( บ้านทับใต้ )  โดยใช้ศาลากลางหมู่บ้านใช้ เป็นที่เรียน

               ต่อมาในปี  พ.ศ.  2482 หลวงพ่อแก้ว เจ้าอาวาสวัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างศาลาขึ้นให้ใหม่สำหรับใช้เป็นที่เรียนแทนศาลาหลังเก่าที่ทรุดโทรม

               ต่อมาในปี  พ.ศ. 2509  ทางจังหวัดได้ให้งบประมาณซ่อมแซมศาลาอาคารเรียนหลังที่  1  เป็นเงิน    5,000   บาท  แต่ไม่เพียงพอจึงหาเงินมาสมทบอีก  5,000   บาท

               ต่อมาในปี  พ.ศ.  2510    ได้งบประมาณ  สร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่แบบ  022  ด้วยเงินอุดหนุนทั้งสิ้น  8,500  บาท  และสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ก  อีกหนึ่งหลัง เป็นเงิน  165,000  บาท  จำนวน  4  ห้องเรียน

               ต่อมาในปีพ.ศ.  2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017   เป็นเงิน 266,500 บาท

               ต่อมาในปีพ.ศ.  2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  105   และได้ทำการต่อเติมเต็มรูปแบบ 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านทับใต้ได้ทำการสอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อสภาพของท้องถิ่นตลอดเรื่อยมา และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด