โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธรักษา/สปช. 105/29 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 4,731,200.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 45,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 35,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26 ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26 ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 90,000.00 บาท
เพิ่มเติม..