โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สำราญ แก้วประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0929710731
อีเมล์ : somran.gawpraserd1962@gmail.com

นางสาวศุภพิชชากานต์ ศรีประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0625500099
อีเมล์ : annokannokannok@gmail.com

นางสาวศิรินญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0800583937
อีเมล์ : siriyaya22@gmail.com

นางธนวันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0858016051
อีเมล์ : Tanawan_muay@hotmail,com