โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเบญจวรรณ รุ่งสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกฤษณพร ศิริโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร.ต.หญิงสุอรรัตน์ พรายแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1