โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอโนทัย สุขตา
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0987847991
อีเมล์ : yuytantery@gmail.com

นายกฤษดา ผิวขำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0618390085
อีเมล์ : -

นางสาวภาวดี หมัดแมเราะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0980608434
อีเมล์ : wadeeroh949@gmail.com