โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ปฐมวัย

นางอโนทัย สุขตา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายกฤษดา ผิวขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวภาวดี หมัดแมเราะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2