โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนูญ รุ่งเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปารมี อยู่เหมาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายทินกร จันทรวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2