โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 -ก(วิจารณ์ ร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันแจกใบงานและมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใต้
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
มอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์และและนักเรียน รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ เยาวชนวิธีใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดเตรียมการประเมิน คุณธรรมและความโปสร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
รับมองเงินช่วยเหลือตามนโยบายของ สพฐ. 2,000 ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
รับ-ส่งใบงานสัปดาห์ที่ 10 และ 11-12 ในทุกระดับชั้น พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและนมกล่อง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่เพื่อการพัฒนการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับคุณภาพ ดีเด่น
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
ผู้อำนวยการเข้าร่วมดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
รับ-ส่ง ใบงานสัปดาห์ที่ 9 และรับใบงานสัปดาห์ที่ 10
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
คณะครูโรงเรียนบ้านทับใต้ ได้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
รับ-ส่งใบงานสัปดาห์ที่ 7-8 และรับใบงานสัปดาห์ที่ 9 และเงินค่าอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
ประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประชมผู้ปกครอง 1/2564
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64