โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 -ก(วิจารณ์ ร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (อ่าน 102) 26 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันแจกใบงานและมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใต้ (อ่าน 50) 05 ต.ค. 64
มอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 49) 01 ต.ค. 64
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์และและนักเรียน รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ เยาวชนวิธีใหม่ห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 51) 22 ก.ย. 64
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดเตรียมการประเมิน คุณธรรมและความโปสร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 57) 14 ก.ย. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 58) 08 ก.ย. 64
รับมองเงินช่วยเหลือตามนโยบายของ สพฐ. 2,000 ให้กับนักเรียน (อ่าน 52) 07 ก.ย. 64
รับ-ส่งใบงานสัปดาห์ที่ 10 และ 11-12 ในทุกระดับชั้น พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและนมกล่อง (อ่าน 51) 01 ก.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่เพื่อการพัฒนการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา (อ่าน 54) 31 ส.ค. 64
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (อ่าน 49) 19 ส.ค. 64
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 40) 19 ส.ค. 64
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับคุณภาพ ดีเด่น (อ่าน 24) 18 ส.ค. 64
ผู้อำนวยการเข้าร่วมดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) (อ่าน 23) 16 ส.ค. 64
รับ-ส่ง ใบงานสัปดาห์ที่ 9 และรับใบงานสัปดาห์ที่ 10 (อ่าน 22) 09 ส.ค. 64
คณะครูโรงเรียนบ้านทับใต้ ได้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” (อ่าน 27) 06 ส.ค. 64
รับ-ส่งใบงานสัปดาห์ที่ 7-8 และรับใบงานสัปดาห์ที่ 9 และเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 24) 02 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 24 ก.ค. 64
ประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (อ่าน 25) 15 ก.ค. 64
ประชมผู้ปกครอง 1/2564 (อ่าน 19) 29 มิ.ย. 64
ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 29) 28 มิ.ย. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (อ่าน 18) 22 มิ.ย. 64
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงินซื้อพัดลมติดผนังให้กับนักเรียน (อ่าน 26) 19 มิ.ย. 64
ขอบคุณ นายวิษณุวงค์ หนูเทพ(ครูอ้น) ที่ให้ความอนุเคราะห์ปูนแพล้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านทับใต้ (อ่าน 18) 19 มิ.ย. 64
อบต. ทับใต้ ที่ได้มาพ่นยุง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (อ่าน 20) 09 มิ.ย. 64
รูปแบบการเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านทับใต้ 1/2564 (อ่าน 23) 01 มิ.ย. 64
ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23) 31 พ.ค. 64
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 25) 31 พ.ค. 64
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 (อ่าน 24) 27 พ.ค. 64
หุงข้าวเตาสามเศร้าของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 157) 14 มี.ค. 64
การดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา (อ่าน 268) 23 พ.ย. 63
การประชุมพัฒนาศักยภาพโครงการส่งเสริมขนาดเล็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 226) 23 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีพร้อมเดินทางไปส่ง นายยุทธนา เกตุแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบางปู สพป.ปข.2 (อ่าน 68) 31 ส.ค. 63
อาจารย์พัชนี เผื่อนผันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ้านทับต้ : 2 มิ.ย. 63 (อ่าน 71) 31 ส.ค. 63